Nowa metoda rekultywacji terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin
z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych

Akronim Projektu: EKOHEMPKON   Nr Projektu: LIFE11 ENV/PL/445

W styczniu 2018 roku prowadzono prace związane z koszeniem i przyoraniem biomasy konopi. Chwilowe przymrozki pozwoliły na rozpoczęcie prac polowych. Skoszono i przyorano konopie uprawiane na części jednego pola poddanego rekultywacji. Niestety styczeń, w tym roku był także miesiącem z dużą ilością opadów deszczu, które uniemożliwiły zakończenie wykonywanych prac koszenia i przyorania biomasy.

dd

Pole małe po skoszeniu i przyoraniu biomasy konopi – styczeń 2018.

df

Tereny rekultywowane, pole małe, stanowisko z lucerną, styczeń 2018.

sa

Tereny rekultywowane, pole duże, stanowisko z nie skoszonymi jeszcze konopiami, styczeń 2018.

 

Przygotowano i przekazano współbeneficjentowi plan nawożenia i plan zasiewów w bieżącym roku agrotechnicznym.

Plan nawożenia:

Nawożenie azotem (N)

- 12,5 ha konopi (zaorana lucerna) x 100kg N/ha = 1250 kg N – jest to 2,7 tony mocznika 46 %

- 12, 5 ha lucerny x 50 kgN/ha = 625 kg N – jest to 1,36 tony mocznika 46 %

Nawożenie fosforem P205 – takie samo pod konopie i lucernę.

25 ha x 150 kg P2O5 = 3750 kg jest to 18 ton polifoski 6: 20 : 30 NPK

Nawożenie potasem K2O takie samo pod konopie jak i lucernę.

25 ha x 215 kg K2O = 5375 kg K2O jest 18 ton polifoski 6: 20 : 30 NPK

Plan zasiewów:

Obsiew konopi - 12,5 ha, na zaoranym polu lucerny.

- nasiona odm. Białobrzeskie 500 kg

- wysiew na 1 ha (500 : 12, 5 = 40 kg)  40 kg

Obsiew lucerny – 12,5 ha, dokonano w 2016 r. - 3 letni okres wegetacji.

Według założonego schematu nawożenia w lutym wysiano nawozy na stanowisku pod lucerną. 

 

W marcu stan gleby umożliwił wjazd maszyn, dzięki czemu wykonano zabiegi związane ze skoszeniem pozostałej części konopi. Po skoszeniu biomasę przyorano przygotowując tereny do dalszych prac związanych z zasiewem roślin w bieżącym roku.

jj

W dniach 20 – 23 marzec odbyła się kontrola projektu. Kontrolę prowadził przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

j

W dniu 13.04 przeprowadzono lustrację terenów rekultywowanych przed wysiewem konopi włóknistych.

jj

Pole małe, wschody lucerny.

jj

Pole małe, teren przygotowany pod wysiew konopi

jj

Pole duże, wschody lucerny.

jj

Pole duże, teren przygotowany pod wysiew konopi.

W dniu 25.04 w formie stoiska prezentowano projekt na zorganizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dniach Informacyjnych Life 2018, który odbyły się w części konferencyjnej Stadionu Narodowego w Warszawie.

Promowano projekt w formie wygłoszonej prezentacji na XXIV Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Remediacja, Rekultywacja i Rewitalizacja. Konferencja odbyła się w dniach 25 – 27.04 w Kołobrzegu.

j

 W maju br. na terenach rekultywowanych wysiano nasiona konopi włóknistych według założonego w projekcie schematu.

Założono stanowiska porównawcze do obserwacji rozwoju systemu korzeniowego konopi włóknistych. Stanowiska zlokalizowane są na terenach typowo rolniczych gdzie prowadzona będzie obserwacja porównawcza celem zobrazowania różnic w zachowaniu się systemu korzeniowego konopi włóknistych uprawianych na terenach rekultywowanych (w ostatnim roku prowadzonej rekultywacji) oraz na terenach typowo rolniczych.

mm

Prowadzono obserwację populacji ptaków bytujących na terenach rekultywowanych.

 

W czerwcu przeprowadzono pierwszy pokos lucerny. Wydajność lucerny po pierwszym pokosie, na polu małym wynosiła ok 1,86 tony/ha a na polu dużym 1,43 tony/ha.

Przeprowadzono lustrację terenów rekultywowanych połączoną z wykonaniem dokumentacji zdjęciowej. Maj i czerwiec charakteryzował się niewielką ilością opadów. Polskie rolnictwo dotyka klęska suszy. Szczególnie dotyczy to województwa wielkopolskiego. Susza na terenach rekultywowanych zróżnicowała wysokość konopi. Na części plantacji wysokość konopi jest mniejsza w stosunku do lat wcześniejszych. Pojawienie się opadów deszczu powinno zniwelować te różnice. Konopie charakteryzują się głębokim systemem korzeniowym, dzięki czemu klęska suszy, jaka panuje w tym roku, w mniejszym stopniu wpływa na ich rozwój.

cc

 

cc

Konopie, tereny rekultywowana połowa czerwca 2018.

Po okresie suszy (maj i czerwiec) w miesiącu lipcu spady obfite opady deszczu. Spowodowały one, że na powierzchni plantacji rekultywowanych pojawiły się duże zastoiska wody, które mogą utrudnić wegetację roślin. W trudnych warunków wegetacyjnych rośliny konopi przyrastają lepiej w stosunku do lucerny, która została bardzo przerzedzona.

W lipcu pobrano próbki łodyg konopnych do badań metrologicznych. Z przeprowadzonej oceny uzyskano następujące rezultaty.

- pole małe – średnia długość ogólna 1038,4mm, średnia długość techniczna 832,0   mm,  średnia grubość 3,97 mm,

- pole duże- średnia długość ogólna 840 mm, średnia długość techniczna 652 mm, średnia grubość 3,56 mm.

ll

Pole małe konopie połowa lipca 2018

l

Pole małe lucerna połowa lipca 2018

l

Pole duże konopie połowa lipca 2018

W sierpniu przeprowadzono dwie (I i II połowa miesiąca) lustracje terenów rekultywowanych połączoną z wykonaniem dokumentacji zdjęciowej. 

ss

Konopie i lucerna, tereny rekultywowana I połowa sierpnia 2018.

Pobrano do badań konopie celem wykonania pomiarów morfologicznych i określenia plonów.

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem do koszenia i przyorania uprawianych roślin. Zabiegi te planuje się przeprowadzić w I połowie września. Problemem jest panująca susza. Zbyt wyschnięta gleba może utrudnić prowadzenie zabiegów związanych z przyorywaniem ściętej biomasy.

Prowadzone są działania związane z organizacją seminarium i prezentacji projektu w miejscu realizacji. Seminarium odbędzie się 21 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim. W promocję i organizację seminarium wspólnie z Instytutem włączył się Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Planuje się, że uczestnikami seminarium będą przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele nauki, pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego, rolnicy i przedsiębiorcy.